بررسی تاثیر رتبه تنوع پذیری شرکت بر سودآوری سهامداران و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رتبه تنوع پذیری شرکت بر سودآوری سهامداران و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسك در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بوده است. در این تحقیق، رتبه تنوع پذیری متغیرمستقل وسودآوری سهامداران و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسك متغیر وابسته در نظر گرفته شد.تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب میگردد. در این پژوهش برای جمع آوری دادهها و اطلاعات، ازروش کتابخانهای استفاده شد. در بخش دادههای پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. براساس روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۱۷شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص دادههای جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد شرکتهای دارای رتبه تنوع پذیری بالاتر،دارای بازده سهام تعديل شده براساس ريسك بیشتری در مقایسه با سایر شرکتها هستند،به علاوه شرکتهای دارای رتبه تنوع پذیری بالاتر،دارای سودآوری بیشتری درمقایسه با سایرشرکتها هستند.نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش با مستندات اشاره‌شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

کلمات کلیدی: بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، سود، معیار بازده تفاضلي يا آلفا(جنسن)، معیار ترینر.

تابستان ۱۳۹۷

احمد اسکندری

دریافت ۲۰ صفحه