بررسی رابطه بین افشای گزارشگري یکپارچه و هزینه های سرمایه ای با تاکید بر نقش بدهی و ریسک دادخواهی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین افشای گزارشگري یکپارچه و هزینه  های سرمایه ای  با تاکید بر نقش بدهی و ریسک دادخواهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بوده است. در این تحقیق، افشای گزارش یکپارچه متغیرمستقل و هزینه سرمایه متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه­بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می­گردد. در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه­ای استفاده شد. در بخش داده­های پژوهش از طریق جمع­آوری داده­های
شرکت­های نمونه با مراجعه به صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۵۵ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده­ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون
جارک­– برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه­های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد شرکتهای دارای گزارشگری مالی یکپارچه، دارای هزینه سرمایه­ای پایین­تر هستند، به علاوه افزایش میزان بدهی و ریسک دادخواهی نیز بر روابط بین گزارشگری مالی یکپارچه و هزینه سرمایه­ای تاثیر گذار­ند؛ نتایج به ‌دست ‌آمده در این پژوهش با مستندات اشاره‌ شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

کلیدواژه ها: گزارشگری مالی یکپارچه، هزینه سرمایه، کیفیت اطلاعات مالی، اهرم مالی.

 

بهار ۱۳۹۷

غلامرضا خادم

دریافت ۲۰ صفحه

 

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *