بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر هزینه های نمایندگی باتوجه به نقش کیفیت حسابرسی

چکیده

از آنجا که اکثر شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران زیر نظر دولت یا به نوعی ارگان های دولتی، سهامداران این شرکت ها می باشند. و در برخی از این شرکت ها عمده سهام شرکت ها متعلق به دولت است لذا می بایست پذیرفت با توجه به دارا بودن ابزار های قدرتی و نظارتی توسط نهاد های دولتی تا حدود زیادی ارتباطات سیاسی بین شرکت ها، اعضای هیئت مدیره و نهاد های مربوطه به وجود می آید. که این عوامل بر روی تضاد منافع در جهت کاهش هزینه های نمایندگی تاثیر گذار است. و از طرف دیگر نقش کیفیت حسابرسی به عنوان عامل تعدیلگر بر این رابطه و همچنین در کاهش هزینه های نمایندگی می تواند حائز اهمیت باشد. کیفیت بالای حسابرسی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش میزان اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه، ارزش شرکت افزایش می‌یابد. هدف کلی تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر هزینه های نمایندگی باتوجه به نقش کیفیت حسابرسی در ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵ می باشد، که برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پنل دیتا با روش اثرات ثابت استفاده شده است. که در این مطالعه هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته انتخاب شدند، تا تاثیر متغیر مستقل، ارتباطات سیاسی و کیفیت حسابرسی متغییر تعدیلگر و متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت، بازده دارایی ها و اهرم مالی) را بسنجند.که نتایج حاصل از تجزیه تحلیل مدل های تحقیق نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر هزینه های نمایندگی تاثیر منفی و معناداری دارد. و ارتباطات سیاسی بر هزینه های نمایندگی با توجه به نقش کیفیت حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد.

 

کلمات کلیدی: ارتباطات سیاسی،  هزینه های نمایندگی، کیفیت حسابرسی

۱۳۹۷

کبری داستانی

دریافت ۲۰ صفحه

 

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *